Sve o osiguranju

logo-png

Šta ako ne možete da platite ratu za osiguranje, zbog vanrednog stanja usled pandemije?

Osiguravajuće kuće u Srbiji većinom su prihvatile preporuke Narodne banke Srbije da odlože plaćanje rata klijentima koji su stariji od 65 godina, ali i onima koji su ostali bez prihoda tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog virusa SARS-CoV-2.  Osiguranje je, naime, specifičan proizvod i ne može se porediti sa bankarskim ili lizing proizvodima,  jer svaka polisa osiguranja sa sobom nosi i komponentu rizika koji može da se ostvari (da se desi šteta) u svakom trenutku pa i u toku vanrednog stanja. S obzirom na činjenicu da su se brojni klijenti našli u teškoj situaciji, većina osiguravača je za određene klijente omogućila odlaganje plaćanja rata bez ikakvih posledica kad je reč o naknadi štete, visini osigurane sume ili dodatnim kamatama.

S obzirom na to da nismo kontaktirali sve osiguravajuće kuće, podsećamo vlasnike polisa da – ukoliko nisu u mogućnosti da izmire svoju ratu – stupe u kontakt sa svojim društvom za osiguranje radi preciznih informacija.

Na rate je, inače, moguće plaćati premiju u gotovo svim vrstama osiguranja, u skladu sa onim što najviše odgovara osiguraniku. U slučaju da se premija plaća jednokratno, osiguravači obično odobravaju dodatne popuste.

Odlaganje plaćanja se ne odnosi na polisu obaveznog osiguranja od auto odgovornosti jer se ta obaveza plaća unapred, saopštili su iz Udruženja osiguravača Srbije. „Podsećamo i da polisa obaveznog osiguranja vozila nije na spisku dokumenata koja će važiti do ukidanja vanrednog stanja. To znači da ukoliko građani upravljaju vozilom bez polise obaveznog osiguranja i skrive nezgodu, postaju regresni dužnici i moraće da nadoknade kompletnu pričinjenu štetu, materijalnu i nematerijalnu. Po trenutno važećim zakonskim odredbama, maksimalna šteta po jednoj saobraćajnoj nezgodi može da iznosi do 200.000 evra za materijalnu i million evra za nematerijalnu štetu. Otuda i apel Udruženja osiguravača Srbije svim vlasnicima vozila da osiguraju svoje automobile i izbegnu situaciju u kojoj će iz svog džepa plaćati štetu koja bude pričinjena njihovim vozilom“, navode u UOS-u. Polisa AO osiguranja sastavni je deo registracije vozila, pa se može kupiti i prilikom odlaska na tehnički pregled – većina njih radi i tokom vanrednih okolnosti.

Stav pojedinih osiguravača, kao i preporuke NBS možete pročitati i na

Plaćanje premije tokom vanrednog stanja

Reč osiguravača

UNIQA osiguranje je, u skladu sa preporukama NBS, klijentima starijim od 65 godina, ali i klijentima koji su tokom epidemije virusa COVID-19 delimično ili potpuno ostali bez redovnih prihoda, omogućila odloženo izmirenje dospele premije osiguranja tokom vanrednog stanja, bez obračuna kamate i bez uticaja na prava iz ugovora tokom trajanja vanrednog stanja.

„Olakšice u smislu naknadnog plaćanja premija u periodu trajanja vanrednog stanja neće uticati na osiguranu sumu, niti na korišćenje prava iz ugovora. Premije osiguranja dospele u periodu trajanja vanrednog stanja izmiruju se naknadno u periodu od tri meseca po ukidanju vanrednog stanja. Korišćenjem olakšica ne produžava se važenje osiguranja već samo odlaže plaćanje dospelih rata premije osiguranja.  Ukoliko klijenti ne žele da koriste olakšice u plaćanju, tokom vanrednog stanja mogu da nastave sa redovnim izmirenjem obaveza. Rate za životno, kasko, dobrovoljno zdravstveno, osiguranje od nezgode i osiguranje domaćinstva klijenti mogu platiti upotrebom platnih kartica Visa, Master i Maestro u potpunosti onlajn, na veb stranici: www.uniqa.rs/UNIQA/58/Kontakt-i-usluge/Nacini-placanja“, navode u UNIQA osiguranju.

U ovoj kompaniji navode da u slučaju da važnost ugovora UNIQA osiguranja istekne tokom vanrednog stanja, klijenti mogu zaključiti nov ugovor uz obavezu plaćanja prve premije.

Wiener Städtische osiguranje je takođe obezbedilo svim svojim klijentima starosne dobi 65+ da plate dospelu premiju osiguranja nakon ukidanja vanrednog stanja. Klijenti su o ovoj olakšici obavešteni direktnom komunikacijom, kao i objavom na korporativnom sajtu, navode u ovoj osiguravajućoj kompaniji.

U Dunav osiguranju su potvrdili da su takođe prihvatili preporuke Narodne banke Srbije za odloženo plaćanje starijima od 65 godina i onima koji su delimično ili potpuno ostali bez prihoda usled COVID 19.

„Industrija osiguranja je odreagovala promptno i obavestila građane u starijoj životnoj dobi kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana, kao i one građane koji su u toku vanrednog stanja ostali bez redovnih prihoda ili su im prihodi smanjeni tako da više nisu u mogućnosti da svoje obaveze po ugovoru o osiguranju izmire, da će za vreme trajanja vanrednog stanja plaćanje premija osiguranja biti odložena bez uticaja na njihova prava iz ugovora o osiguranju i bez obračuna kamata na dospele obaveze“, kažu u Dunav osiguranju.

I u Dunavu naglašavaju da se navedenim odlaganjem ne produžava važnost ugovora koji isteknu za vreme vanrednog stanja, i da je radi obnove osiguranja potrebno zaključiti novi ugovor i platiti prvu ratu premije osiguranja.

„Plaćanje prve rate premije osiguranja je neophodno, s obzirom da, kako to predviđa Zakon o obligacionim odnosima, takav način predstavlja modus nastanka novog ugovornog odnosa osiguranja i početak nošenja rizika. I u takvoj situaciji, u skladu sa potrebama i mogućnostima osiguranika, moguće je odlaganje ostalih rata premije koje dospevaju u vreme trajanja vanrednog stanja, bez dodatnog obračuna kamate za vreme odlaganja plaćanja“, kažu u Dunav osiguranju.

U toj osiguravajućoj kući daju i dodatna objašnjenja kada je reč o životnim osiguranjima.

“Osiguravajuće pokriće je na snazi  za naše osiguranike, a premija će se sukcesivno nadoknaditi nakon ukidanja moratorijuma dogovorom o dinamici isplate zaostale premije, prema mogućnostima osiguranika.  U toku trajanja vanrednog stanja u zemlji, neće se primenjivati član Opštih uslova osiguranja o raskidu ugovora o osiguranju života ili kapitalizaciji polise nakon isteka predviđenog roka za plaćanje premije osiguranja, te sva prava iz osiguranja ostaju na snazi . Za najveći broj osiguranika koji plaćaju elektronski, preko trajnog naloga ili obustavom od plata/penzija, do sada nije primećeno veće  kašnjenje”, objašnjavaju u Dunav osiguranju.

U Dunavu dodaju da ukoliko se desi osigurani slučaj, osigurana suma za slučaj smrti se koriguje delimično, umanjenjem za neplaćenu mesečnu premiju, ista proporcija se primenjuje i prilikom isteka osiguranja isplate osigurane sume za doživljenje.

Preporuka Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije je 20. marta 2020. godine, uputila Preporuku svim društvima za osiguranje da omoguće ugovaračima osiguranja odloženo plaćanje dospelih premija osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju kojima je predviđeno periodično plaćanje premije osiguranja, u vreme trajanja vanrednog stanja zbog epidemiološke situacije – COVID-19 (virus korona), s tim da to ne utiče na njihova prava iz ugovora o osiguranju.

Ovo znači da bi štete nastale u ovom periodu bile nadoknađene od strane društava za osiguranje (koja postupaju u skladu sa navedenom preporukom), bez obzira što dospela premija osiguranja nije plaćena.

„Smatramo da je u interesu svih učesnika stabilno tržište osiguranja, što je moguće uz fer i korektan odnos društava za osiguranje prema osiguranicima, odnosno u ovom slučaju prema ugovaračima osiguranja, a posebno u situaciji vanrednog stanja. Narodna banka Srbije će pratiti postupanja društava za osiguranje po ovom pitanju. Ova preporuka se naročito odnosi na ugovarače osiguranja kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana u starijoj životnoj dobi, kao i na one ugovarače osiguranja koji su ostali bez redovnih prihoda ili su im redovna primanja znatno smanjena tako da više nisu u mogućnosti da za vreme trajanja vanrednog stanja izmire svoje obaveze po osnovu ugovora o osiguranju“, navode u Narodnoj banci Srbije.

 

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel sisi368 toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel toto togel toto togel togel online togel online