Sve o osiguranju

logo-png

Životno osiguranje

Osiguranje života predstavlja kombinaciju osiguranje od rizika i štednje. Društvo za osiguranje preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu, osiguranu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

Najzastupljeniji proizvodi životnog osiguranja u Srbiji su Osiguranje života za slučaj smrti, Mešovito životno osiguranje i Rentno životno osiguranje

Pre zaključivanja ugovora oživotnomosiguranju važno je da znate da jedno lice može da ima više polisa životnog osiguranja, das ukoliko je reč o osiguranju samo za slučaj smrti, prestankom uplata premija prestaje i osiguranje. Ako ste ugovarač mešovitnog osiguranja, prestankom uplata premija posle tri ili više godina od početka osiguranja ne prestaje osiguranje, već se samo osigurana suma smanjuje u skladu s ugovorom. Pod određenim uslovima može Vam biti vraćen samo novac koji predstavlja otkupnu vrednost, a ne ukupnu dospelu i uplaćenu premiju.

U svakom slučaju osiguravajuće društvo bi trebalo da Vas opomene da nastavite sa uplatama pre nego što dođe do raskida ugovora o osiguranju. .

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

[toggle title=“Spisak osiguravajućih kuća koje u svojoj ponudi imaju ovu vrstu osiguranja“ state=“close“ ] [tie_list type=“checklist“]

[/tie_list][/toggle]

Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto