Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje životinja

  • Osiguranje od uginuća, prinudno klanje ili ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja (osnovni rizik);
  • Osiguranje od  gubitka teleta (ždrebeta) pri porođaju (dopunski rizik);
  • Osiguranje od gubitka priplodne sposobnosti junica ili krava (dopunski rizik);
  • Osiguranje od gubitka priplodne sposobnosti muških priplodnih grla (dopunski rizik);
  • Osiguranje od opasnosti kastracije i ovariotomije (dopunski rizik);
  • Oiguranje životinja na izložbama;
  • Osiguranje životinja za vreme izdržavanja karantina  i dr.;
  • Osiguranje ždrebeta pri porođaju, osiguranje rizika gubitka priplodne sposobnosti junica ili krava;

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top