Sve o osiguranju

logo-png

Raiffeisen FUTURE Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: deset godina uspešnog poslovanja u Srbiji.

Za deset godina poslovanja, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen FUTURE steklo je više od 24.000 članova, ostvarilo prosečan godišnji prinos od 10,75 odsto, i ima najveću vrednost investicione jedinice u industriji i to 2.703,89 dinara.
Ovo Društvo upravlja sa 3,8 milijardi dinara u dva dobrovoljna penzijska fonda (DPF), Raiffeisen FUTURE i Raiffeisen EURO FUTURE, koja imaju različite investicione politike.
Cilj investiranja u različite investicione instrumente je da se na siguran način obezbedi uvećanje vrednosti imovine članova u oba fonda.
Društvo je do sada isplatilo svojim članovima više od 750 miliona dinara.
Imovina oba fonda konitnuirano raste i čini 12% tržišnog učešća.
Gotovo dve trećine članova vrše individualne uplate, a svaki treći član je zaposleno lice za koga uplate obavlja poslodavac.
Raiffeisen FUTURE DPF, koji operativno posluje od januara 2007. godine, pretežno ulaže imovinu u državne obveznice koje imaju stabilan prinos. Ročna struktura ovih hartija je izbalansirana, čime se postiže stabilan rast vrednosti investicione jedinice fonda. Valutna struktura imovine fonda je promenljiva i zavisi od procene budućih kretanja na deviznom tržištu.
Raiffeisen FUTURE DPF je od početka poslovanja, zaključno sa trećim kvartalom 2016. godine, ostvario prinos od 10,75% na godišnjem nivou, za poslednjih pet godina 11,11% na godišnjem nivou, a za poslednjih godinu dana 11,51%. Godišnja stopa inflacije, koja iznosi 1,5%, ukazuje da smo za naše članove ostvarili značajnu realnu stopu prinosa.
Raiffeisen EURO FUTURE DPF, koji posluje 15 meseci, ulaže imovinu isključivo u evro denominovane hartije od vrednosti i namenjen je licima koja prvenstveno žele da štede u evrima. Iako fond kratko posluje, ostvareni su značajni rezultati u pogledu realizovanih prinosa.
Od početka poslovanja, zaključno sa trećim kvartalom 2016. godine, ostvaren je prinos od 3,92% u evrima na godišnjem nivou, a za poslednjih godinu dana 3,76% u evrima.
Članovi i potencijalni korisnici mogu da odluče u kojoj meri će njihova štednja za privatne penzije biti u evro valuti i u skladu sa tim, mogu da izvrše raspodelu uplata doprinosa u oba fonda.
Detalje o industriji DPF u svetu i u Srbiji možete pogledati u dokumentu u nastavku:
raiffeisen-future-01-12-2016

Publikacije
Scroll to Top
jualtoto jualtoto ohtogel oh togel jualtoto jual toto cahayatoto cahaya toto indosattoto indosat toto jualtoto ohtogel sisi368 jualtoto sisi368 sisi368 mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto mineraltoto