Sve o osiguranju

logo-png

Raiffeisen FUTURE Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: deset godina uspešnog poslovanja u Srbiji.

Za deset godina poslovanja, Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen FUTURE steklo je više od 24.000 članova, ostvarilo prosečan godišnji prinos od 10,75 odsto, i ima najveću vrednost investicione jedinice u industriji i to 2.703,89 dinara.
Ovo Društvo upravlja sa 3,8 milijardi dinara u dva dobrovoljna penzijska fonda (DPF), Raiffeisen FUTURE i Raiffeisen EURO FUTURE, koja imaju različite investicione politike.
Cilj investiranja u različite investicione instrumente je da se na siguran način obezbedi uvećanje vrednosti imovine članova u oba fonda.
Društvo je do sada isplatilo svojim članovima više od 750 miliona dinara.
Imovina oba fonda konitnuirano raste i čini 12% tržišnog učešća.
Gotovo dve trećine članova vrše individualne uplate, a svaki treći član je zaposleno lice za koga uplate obavlja poslodavac.
Raiffeisen FUTURE DPF, koji operativno posluje od januara 2007. godine, pretežno ulaže imovinu u državne obveznice koje imaju stabilan prinos. Ročna struktura ovih hartija je izbalansirana, čime se postiže stabilan rast vrednosti investicione jedinice fonda. Valutna struktura imovine fonda je promenljiva i zavisi od procene budućih kretanja na deviznom tržištu.
Raiffeisen FUTURE DPF je od početka poslovanja, zaključno sa trećim kvartalom 2016. godine, ostvario prinos od 10,75% na godišnjem nivou, za poslednjih pet godina 11,11% na godišnjem nivou, a za poslednjih godinu dana 11,51%. Godišnja stopa inflacije, koja iznosi 1,5%, ukazuje da smo za naše članove ostvarili značajnu realnu stopu prinosa.
Raiffeisen EURO FUTURE DPF, koji posluje 15 meseci, ulaže imovinu isključivo u evro denominovane hartije od vrednosti i namenjen je licima koja prvenstveno žele da štede u evrima. Iako fond kratko posluje, ostvareni su značajni rezultati u pogledu realizovanih prinosa.
Od početka poslovanja, zaključno sa trećim kvartalom 2016. godine, ostvaren je prinos od 3,92% u evrima na godišnjem nivou, a za poslednjih godinu dana 3,76% u evrima.
Članovi i potencijalni korisnici mogu da odluče u kojoj meri će njihova štednja za privatne penzije biti u evro valuti i u skladu sa tim, mogu da izvrše raspodelu uplata doprinosa u oba fonda.
Detalje o industriji DPF u svetu i u Srbiji možete pogledati u dokumentu u nastavku:
raiffeisen-future-01-12-2016

Publikacije
Scroll to Top