Sve o osiguranju

logo-png

Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost za štetu nanetu ljudima, tj. telesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti i štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak.

U opštu odgovornost u Srbiji spada i zakonsko obavezno osiguranje odgovornosti za štete prouzrokovane okolini. Osiguranje odgovornosti od ekoloških šteta se može zaključiti kao proširenje osiguranja opšte odgovornosti.

Osiguranjem se nadoknađuje finansijski gubitak prouzrokovan prekidom rada osigurane delatnosti, po modelu paušalne naknade za svaki dan odsustvovanja sa posla usled osiguranog slučaja.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Scroll to Top